Ubezpieczenie biura rachunkowego

Ubezpieczenie biura rachunkowego posiada obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014, każdy podmiot prowadzący działalność usługową w zakresie ksiąg rachunkowych powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Ustawowo kwota obowiązkowego ubezpieczenia jest określoną kwotą 10 000 EUR. Jeśli biuro rachunkowe prowadzi również czynności takie jak doradztwo podatkowe lub czynności kadrowo-płacowe, powinno mieć zawarte odrębne umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie biura rachunkowego
Ubezpieczenie biura rachunkowego

OC księgowego

Przedmiotem ubezpieczenia które Państwu tutaj proponujemy jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej księgowego. Ubezpieczenie dotyczy szkód, które zostały wyrządzone osobom trzecim, na skutek wykonywania czynności zawodowych. Osoba trzecia to każdy, kto nie jest ubezpieczającym lub ubezpieczonym.

Zakres Ubezpieczenia biura rachunkowego

Czynności zawodowe to działanie lub zaniechanie wykonania czynności przez ubezpieczonego, związane z wykonywaniem zawodu albo działalnością zawodową. Nie ma żadnych przeciwskazań, żeby do obowiązkowej polisy dokupić również dobrowolne ubezpieczenia. Wystarczy podwyższyć tym samym Sumę Gwarancyjną wskazaną przez Ministra Finansów, stanowiącą górną odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku szkody. Jeśli sumę gwarancyjną będziecie Państwo ustalać jako księgowi na zbyt niskim poziomie, suma ubezpieczenia może nie wystarczyć Państwu na pokrycie szkody w pełnej wysokości oraz dodatkowych kosztów związanych ze szkodą. Należy pamiętać, że każda wypłata odszkodowania i/lub kosztów powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wypłaconą kwotę. Za zgodą TU i opłatą dodatkowej składki ubezpieczający może uzupełnić sumę gwarancyjną.

DLACZEGO WARTO MIEĆ DOBROWOLNE (NADWYŻKOWE) UBEZPIECZENIE BIURA KSIĘGOWEGO? 

– przy wykonywaniu czynności zawodowych istnieje ryzyko wyrządzenia znacznej szkody osobie trzeciej. Doradca podatkowy może wprowadzić w byłąd klienta i na skutek błędnej porady klient poniesie straty. W zakresie podatków osoba prowadząca biuro rachunkowe na skutek błędnego wyliczenia podatku może doprowadzić do szkód obsługiwanego klienta.

– niskie sumy gwarancyjne w ubezpieczeniach obowiązkowych nie dają Państwu gwarancji, że wyrządzoną szkodę pokryje w pełnej wysokości z polisy obowiązkowego ubezpieczenia.

– kontrahenci żądają polis z wysokimi sumami gwarancyjnymi – w razie szkody odszkodowanie wypłaci Towarzystwo, 

– poszkodowany może dochodzić pokrycia szkody bezpośrednio od Towarzystwa. Nie musi kierować się do sprawcy, bo jego możliwości finansowe mogą być ograniczone.

Jaki jest zakres świadczeń z polisy OC księgowego?

1. Wypłacenie odszkodowanie jest warunkowane tym, że:

– ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkodę zgodnie z przepisami prawa,

– szkodę obejmuje zakres ubezpieczenia określonym w polisie,

– działanie ubezpieczonego lub zaniechanie działania, do którego był zobowiązany, ma miejsce w okresie ubezpieczenia,

– roszczenia zgłosił poszkodowany przed upływem okresu przedawnienia.

Co warto wiedzieć zawierając polisę OC biura rachunkowego?

– Szkoda można pokryć z polisy nadwyżkowej wtedy, kiedy jej wysokość przewyższa sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia,

– Polisa obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonego nieumyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa

– Ubezpieczenie pokrywa dodatkowe koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku ze szkodą

– Odpowiedzialność jest również za szkody wyrządzone przez pracowników (bez prawa regresu do pracownika) oraz podwykonawców (z zachowaniem prawa do regresu do podwykonawcy)

Szanowni Państwo nasza firma współpracuje ze wszystkimi Towarzystwami w Polsce, które oferują ubezpieczenie biura rachunkowego, jak również oferują OC księgowego. Z dowolnego Towarzystwa z przyjemnością przygotujemy Państwu propozycję tak ubezpieczenia obowiązkowego, jak również ubezpieczenia dobrowolnego. Gdybyście mieli Państwo zdać się na naszą rekomendację, najczęściej polecamy Towarzystwo Lloyd’s, które oferuje w najlepszych stawkach najszerszą propozycję. Tradycyjnie, równie często, nasi klienci korzystają z ubezpieczenia PZU.

Po tym krótkim wprowadzeniu w temat ubezpieczenia biura rachunkowego, oraz OC księgowego, z pytaniami, bądź po propozycję oferty zapraszamy do nas pisząc na adres biuro@lendy.pl. Można również pisać bezpośrednio na stronę –> Kontakt jak również dzwonić do Piotra Śliwińskiego na nr 690 899 228. 

Tutaj znajdziesz -> Ubezpieczenie konia a tu -> Ubezpieczamy psy

Z nami śpisz spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

KONTAKT

Adam Sobierajski

KONTAKT

Piotr Śliwiński

Edit Template