D&O

D&O Ubezpieczenie członków zarządu i kierownictwa firmy

D&O, czyli ubezpieczenie członków zarządu chroni członków zarządu, ale również kierownictwo firmy przed skierowanymi wobec nich roszczeniami. Polisa D&O Lloyd’s obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu zarządzania spółką, spółdzielnią, wspólnotą mieszkaniową, fundacją, czy  stowarzyszeniem. Także dotyczy to innych podmiotów podlegających prawu handlowemu.

Polisa D&O

➡️ FORMULARZ DO PRZYGOTOWANIA WARIANTÓW UBEZPIECZENIA D&O ⬅️

Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność cywilną na podstawie szeregu przepisów. Odpowiadają nie tylko za rezultaty własnych działań. W sytuacji, gdy spółka jest niewypłacalna, a egzekucja przeciwko niej okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu stają się odpowiedzialni za zobowiązania podmiotu. Oznacza to, że odpowiadają solidarnie i całym swoim majątkiem za długi spółki w tym również za zaległości w spłacaniu podatków. Również dotyczy to współmałżonków kierownictwa jak i ich spadkobierców.

Ponadto członkowie kierownictwa ponoszą odpowiedzialność za:

 • złamanie przepisów podatkowych np. niewłaściwe rozliczanie podatków,
 • naruszenie zasad rachunkowości np. błędy w księgach handlowych czy dokumentach finansowych,
 • zobowiązania kontraktowe np. naruszenie warunków umowy z kontrahentem,
 • nieprzestrzeganie praw osób trzecich np. pracowników,
 • działania wobec spółki bądź udziałowców spółki np. zawarcie niekorzystnej umowy, przekroczenie pełnomocnictwa.

Ubezpieczenie D&O w Lloyd’s

 • Bogaty pakiet ochrony ubezpieczeniowej
 • Wysokie limity (do 50 mln zł)
 • Zakres adekwatny do każdej działalności

 WYPEŁNIJ FORMULARZ, ABY OTRZYMAĆ SPERSONALIZOWANĄ OFERTĘ UBEZPIECZENIA D&O Lloyd’s

Formularz D&O Lloyd’s

Czym jest ubezpieczenie zarządu w Lloyd’s?

Ubezpieczenie członków zarządu, czyli D&O (ang. Directors’ and Officers’ liability insurance) często nazywane jest jako ubezpieczenie OC członków zarządu, czasem również OC władz spółki lub OC manageraPolisa D&O Lloyd’s to wszechstronne ubezpieczenie odpowiedzialności, jaka wynika ze sprawowania kluczowych funkcji w przedsiębiorstwie. Ubezpieczenie D&O umożliwia też pokrycie kosztów obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym, administracyjnym bądź cywilnoprawnym.

Majątkowe ubezpieczenie D&O po raz pierwszy pojawiło się na rynku amerykańskim w latach 30 XX wieku za sprawą Lloyd’s of London. Była to odpowiedź na kryzys powodowany krachem na giełdzie nowojorskiej w 1929 r. Spory wzrost popularności tego produktu ubezpieczeniowego w USA nastąpił około 30 lat później, natomiast w latach 70 pojawił się również w Europie. Z kolei w Polsce pierwszą tego typu polisę wystawiono w 1992 roku. Do dzisiaj produkt mocno się rozwinął, i  jest już powszechny wśród kadry kierowniczej zarówno wielkich koncernów, jak i małych prywatnych firm.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie D&O Lloyd’s?

Na podstawie OC zarządu ochroną ubezpieczeniową objęci mogą zostać członkowie kierownictwa spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wszelkich branż, w tym z branży inwestycyjnej, budowlanej, technologicznej, a także spółdzielni, podmiotów leczniczych, fundacji, stowarzyszeń. W praktyce ubezpieczenie D&O dedykowane jest każdej osobie prawnej, w której do organów statutowych powołuje i odwołuje się członków kierownictwa oraz gdzie bez względu na formę (np. etat lub kontrakt) zatrudniono osoby pełniące kluczowe role i podejmujące samodzielne decyzje. Chodzi tu o takie stanowiska jak np. dyrektor finansowy, główna księgowa, dyrektor zarządzający, prokurent itp., ale również dotyczy to np. kierowników działów.

Dzięki temu polisa D&O zabezpiecza majątek osoby, która ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z podjęcia niewłaściwych decyzji. Ochroną objęte są także osoby bliskie członków kierownictwa, które wspólnie z nimi ponoszą odpowiedzialność majątkową, np. współmałżonkowie i spadkobiercy.

OC członków zarządu — kto zawiera umowę ubezpieczenia?

polisie D&O ubezpieczającym jest zawsze podmiot, czyli spółka, spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja bądź inne osoby prawne.

Jaki jest zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej OC zarządu?

Ubezpieczenie D&O obowiązuje na całym świecie (w USA po zapłaceniu dodatkowej składki) i 24 godziny na dobę.

Jaki jest zakres ochrony polisy D&O? 

Zakres ochrony ubezpieczenia OC zarządu zależy od wybranego wariantu polisy. Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk (klauzul) określone zostają w umowie.

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczenia D&O Lloyd’s. Klauzule.

 • A. – odpowiedzialność członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem. Polisa pokrywa więc odszkodowania z tytułu błędów i uchybień popełnionych przez osobę ubezpieczoną podczas pełnienia swojej funkcji kierowniczej. Przykładem takiego czynu jest podpisanie niekorzystnej dla spółki umowy czy narażenie firmy na straty finansowe.
 • B. — zwrot zarządzanemu podmiotowi kosztu odszkodowania z tytułu odpowiedzialności członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem. Chodzi tutaj o pokrycie odszkodowania, które zarządzany podmiot musi zapłacić, a które wynika z bezprawnego czynu ubezpieczonego.

Dodatkowy zakres ochrony ubezpieczenia D&O Lloyd’s

 • C. — jest to odpowiedzialność spółki za czyny bezprawne pracodawcy. Ochroną objęte są roszczenia kierowane bezpośrednio do zarządzanego podmiotu np. niepoprawne rozwiązanie umowy o pracę, mobbing, dyskryminacja.
 • D. — dotyczy kosztów obrony spółki. Z polisy można wtedy pokryć koszty ochrony prawnej w przypadku skierowania bezpośrednio do podmiotu zarządzanego roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, w związku z popełnieniem przez niego czynu bezprawnego dotyczącego jego zobowiązań. Polecamy tę klauzulę zwłaszcza firmom, które nie dysponują własnymi służbami prawnymi.
 • E. — odnosi się do odpowiedzialności związanej z uchybieniami popełnionymi przy zarządzaniu programami świadczeń pracowniczych. Chodzi tutaj o fundusze, w związku z którymi pracodawca występuje jako powiernik cudzych, czyli należących do pracowników środków finansowych tj. zakładowy fundusz socjalny, PPK itp.
 • F. – dotyczy roszczeń i postępowań z tytułu obrotu papierami wartościowymi wyemitowanymi przez spółkę.
 • G. – pokrywa powstałe w wyniku błędów w zarządzaniu koszty odtworzenia utraconych danych oraz dokumentów.

Możliwe rozszerzenia ochrony:

Przedmiotem ubezpieczenia D&O po rozszerzeniu ochrony mogą być także różnego rodzaju koszty, które powstały w związku ze sprawowaniem funkcji kierowniczych tj.:

 • koszty dochodzenia ponoszone przez członków kierownictwa,
 • koszty obrony w sprawach szkód na mieniu i na osobie,
 • grzywny i kary administracyjne lub cywilne,
 • koszty ochrony aktywów i wydatki niezbędne dla pozostawania na wolności,
 • grzywny i kary administracyjne lub cywilne,
 • koszty wsparcia psychologicznego w związku z roszczeniem dotyczącym błędów w zarządzaniu,
 • koszty stawiennictwa,
 • nadwyżkowe koszty obrony dla członków kierownictwa
 • koszty obrony dobrego imienia,

Inne dostępne rozszerzenia ochrony to kierownictwo spółką zewnętrzną oraz dodatkowy limit dla członków organów nadzorczych.

Od kiedy działa ochrona po uzyskaniu polisy OC członków zarządu?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie polisy D&O pod warunkiem opłacenia w wymaganym terminie składki lub jej pierwszej raty.

Istotną sprawą jest fakt, że ochroną mogą zostać objęte również skutki zdarzeń, które miały miejsce przed zawarciem umowy ubezpieczenia D&O. Umożliwia to tzw. pokrycie retroaktywne, czyli sytuacja polegająca na objęciu ochroną wstecz zdarzeń z określonego przedziału czasowego, których następstwa doprowadzą do wskazania roszczenia w okresie trwania polisy D&O. Warunek to aby przed zawarciem umowy nie istniały żadne okoliczności znane wcześniej ubezpieczonemu, a które mogłyby spowodować roszczenie. Wyjątkiem są jednak czynniki, które ubezpieczyciel zgodził się uwzględnić w zakresie ochrony.

OC zarządu — jakie są wyłączenia i ograniczenia z ochrony?

Ubezpieczenie D&O nie obejmuje wypłat ponad limit kwotowy, czyli sumę ubezpieczenia określoną w polisie w odniesieniu do każdej z klauzul. Ochroną nie są również objęte zdarzenia powstałe przed rozpoczęciem lub zakończeniem okresu ubezpieczenia i przed datą retroaktywną, jeśli została określona w umowie.

Pełną listę wyłączeń zawarto w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Do najważniejszych ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej należą m.in.:

 • roszczenia związane z postępowaniami wszczętymi przed datą ciągłości wskazaną w polisie lub okolicznościami związanymi z takim postępowaniem,
 • umyślne naruszenie prawa, oszustwo, osobiste korzyści lub uzyskanie nieuprawnionego wynagrodzenia (o ile zostaną prawomocnie stwierdzone przez sąd lub inny uprawniony organ),
 • szkody rzeczowe tj. uszkodzenie, utrata lub zniszczenie rzeczy ruchomych bądź nieruchomości, albo utraty czy obniżenia ich użyteczności,
 • szkody osobowe w tym uszkodzenie ciała, doprowadzenie do rozstroju zdrowia lub śmierci.

Ile kosztuje ubezpieczenie D&O?

Cena ubezpieczenia D&O zależy od zakresu ochrony i wysokości sum ubezpieczenia, czy limitów kwotowych, do których odpowiada ubezpieczyciel.

Na wysokość składki polisy OC zarządu wpływają więc następujące składniki:

 • rodzaj prowadzonej działalności i formy prawnej,
 • liczba pracowników,
 • branża,
 • okres, od jakiego prowadzona jest działalność,
 • sytuacja finansowa podmiotu oceniana na podstawie wyników za ostatni zamknięty rok obrachunkowy: przychody, wynik finansowy, aktywa oraz zobowiązania i rezerwy.

UBEZPIECZENIE D&O — ZAPYTAJ O UBEZPIECZENIE OC ZARZĄDU  -> KONTAKT

FORMULARZ DO PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI UBEZPIECZENIA D&O LLOYD’S

CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZENIA D&O LLOYD’S

WARUNKI UBEZPIECZENIA

KARTA PRODUKTU

Z nami śpisz spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

KONTAKT

Adam Sobierajski

KONTAKT

Piotr Śliwiński

Edit Template