Ubezpieczenie Ośrodka Jeździeckiego

Ubezpieczenie ośrodka jeździeckiego to niestety, jeszcze nie jest priorytet dla właścicieli takich obiektów. Ośrodek jeździecki, stajnia, stadnina to najczęściej miejsce, gdzie miłośnicy koni realizują swoją pasję. Niektórzy dopiero uczą się jazdy konnej, inni doskonalą swoje umiejętności i przyjemnie spędzają czas, przebywając z ukochanymi zwierzętami. Dla wielu pasjonatów jeździectwa otworzenie własnego ośrodka jest spełnieniem marzeń. Jeśli należysz do tych szczęśliwców, zdajesz sobie sprawę, że ośrodek jeździecki to spora inwestycja. 

KLIKNIJ 👉 FORMULARZ UBEZPIECZENIA OC OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO 👈 KLIKNIJ

Ubezpieczenie Ośrodka jeździeckiego
Ubezpieczenie Ośrodka Jeździeckiego, stajni, stadniny.

–> FORMULARZ DO PRZYGOTOWANIA POLISY UBEZPIECZENIA OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO <–

Bez względu na to, czy posiadasz konie, bo lubisz ich towarzystwo, trenujesz je, zajmujesz się ich hodowlą albo organizujesz zajęcia rekreacyjne bądź sportowe, potrzebujesz ubezpieczenia ośrodka jeździeckiego. Prowadząc tak wyjątkową działalność, narażasz się na odpowiedzialność, która wymaga specjalnej ochrony dostosowanej do unikalnych potrzeb branży jeździeckiej.

Dlaczego ważne jest ubezpieczenie ośrodka jeździeckiego?

Istnieje duże ryzyko związane z prowadzeniem ośrodka jeździeckiego oraz posiadaniem koni. Nieszczęśliwe zdarzenia mogą wystąpić w wyniku wypadków czy zaniedbań. Straty wywołują również zwierzęta oraz… natura. Szkody spowodowane zarówno przez człowieka, konie, jak i żywioły bywają trudne do naprawienia bez odpowiedniego wsparcia. Własne środki finansowe mogą być niewystarczające. Ubezpieczenie ośrodka jeździeckiego chroni Ciebie i Twoich bliskich, a także Twoje mienie. 

Jakie ubezpieczenie Ośrodka Jeździeckiego oferujemy?

Proponujemy następujące rodzaje ubezpieczeń dla właścicieli ośrodków jeździeckich:

 • UBEZPIECZENIE OC OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia. Zgodnie z prawem odpowiadasz za szkody wyrządzone osobom trzecim, jeśli zostały spowodowane w związku z działalnością ośrodka jeździeckiego. Ubezpieczenie ochroni Cię przed stratami finansowymi wynikającymi z roszczeń osób poszkodowanych. Kiedy przyda Ci się ubezpieczenie OC ośrodka jeździeckiego? Polisa odpowiedzialności cywilnej będzie pomocna, kiedy ktoś ucierpi, bo przykładowo Twój koń, niedopilnowany, kogoś ugryzie bądź kopnie. Ubezpieczenie działa także wtedy, gdy zwierzę uciekając z ośrodka, doprowadzi do wypadku samochodowego lub stratuje czyjeś pole. 

 • UBEZPIECZENIE ZAWODÓW JEŹDZIECKICH, czyli OC imprezy niemasowej. OC zawodów jeździeckich to ubezpieczenie, które jest rozszerzeniem ubezpieczenia OC ośrodka jeździeckiego (ubezpieczenia działalności gospodarczej lub firmy). Żeby ubezpieczyć ośrodek na czas zawodów, bądź na rok, jeśli imprezy niemasowe odbywają się w ośrodku częściej najpierw należy ubezpieczyć ośrodek od odpowiedzialności cywilnej. Można te dwa ubezpieczenia zawrzeć jednocześnie na jednej polisie.

 • UBEZPIECZENIE MIENIA w tym ubezpieczenie stadniny na wypadek pożaru, powodzi, huraganu, wandalizmu, kradzieży z włamaniem i rabunku. W zależności od wariantu ubezpieczenia ochroną objęte są również inne ryzyka związane z posiadaniem ośrodka jeździeckiego. Ubezpiecz budynki, maszyny i wszelki sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności oraz utrzymania koni. 

Jak ubezpieczyć konie w ośrodku jeździeckim? 

Chcesz uzyskać ubezpieczenie konia, jego zdrowia i życia? Przygotujemy dla Ciebie polisę, która będzie wsparciem, jeśli Twój koń dozna kontuzji lub zachoruje. Polisa pokryje nieoczekiwane wydatki poniesione na leczenie, weterynarza oraz niezbędne operacje. Otrzymasz również odszkodowanie na wypadek śmierci albo kradzieży konia. 

UBEZPIECZENIE OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO – ZAKRES

OC ubezpieczenia ośrodka jeździeckiego obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem ośrodka jeździeckiego oraz użytkowaniem mienia. Ochroną objęte są między innymi szkody:

 • wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • powstałe w wyniku czynu niedozwolonego,
 • wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 • będące następstwem wypadku,
 • powstałe w związku z podróżami służbowymi,
 • powstałe podczas udziału w targach, wystawach i konferencjach,
 • wyrządzone podwykonawcom, a także przez podwykonawców Ubezpieczonego,
 • powstałe w nieruchomościach, które osoby objęte ubezpieczeniem użytkowały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego, 

a także:

 • straty i utracone korzyści wynikające z wypadku (pod warunkiem, że szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową),
 • wynagrodzenie rzeczoznawców oraz niezbędne koszty sądowe.

Ubezpieczeniem objęte są również inne zdarzenia. Zakres ochrony różni się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Polisę dobieramy indywidualnie do preferencji Klienta i potrzeb konkretnego ośrodka jeździeckiego.

Ubezpieczenie OC stadniny możesz rozszerzyć o ryzyka dodatkowe, takie jak odpowiedzialność cywilna za szkody:

 • powstałe podczas zawodów, Hubertusa lub innych imprez niemasowych, które odbywają się w Ośrodku Jeździeckim,
 • powstałe poza terytorium Polski,
 • wyrządzone pracownikom osób ubezpieczonych,
 • będące następstwem emisji substancji niebezpiecznych,
 • powstałe w rzeczach i pojazdach, które ubezpieczony przechowywał, miał pod dozorem lub kontrolą,
 • mające postać czystych strat finansowych,
 • powstałe na mieniu lub osobie, a wyrządzone przez Ubezpieczonego poprzez niedostarczenie lub nieprawidłowe dostarczenie wody, gazu lub energii elektrycznej,
 • dotyczące naruszenia dóbr osobistych wynikających z nierzetelnej lub wprowadzającej w błąd reklamy bądź ogłoszenia.

UBEZPIECZENIE MIENIA OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO – ZAKRES

Zabezpiecz swój majątek na wypadek pożaru, uderzenia pioruna, przepięcia instalacji lub innego zdarzenia losowego. Zyskaj szeroki zakres ochrony także w sytuacji włamania, kradzieży czy wandalizmu. 

Co możesz ubezpieczyć, będąc właścicielem ośrodka jeździeckiego?

Polisa chroni mienie stanowiące Twoją własność lub będące Twoim posiadaniu na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innego podobnego tytułu prawnego.

Ubezpieczyć możesz:

 • budynki i budowle,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • rzeczy osobiste np. laptop, telefon,
 • antyki, dzieła sztuki,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie pracowników i osób trzecich.

W zależności od potrzeb Twojej firmy proponujemy następujące ubezpieczenia stadniny :

 • Kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risk)

Zakres ubezpieczenia obejmuje każde zdarzenie, które spowodowało szkodę w mieniu, o ile ryzyko nie zostało wyraźnie wyłączone w warunkach ubezpieczenia. 

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Do wyboru mamy kilka wariantów, dzięki czemu dopasujemy optymalną opcję dla Twojego ośrodka jeździeckiego. Ochrona może obejmować ryzyko pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, a w przypadku rozszerzonych wariantów także huraganu, powodzi, gradu, deszczu nawalnego, śniegu, osunięcia albo zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu, akcji gaśniczej lub ratowniczej i innych.

 • Ubezpieczenie od kradzieży i rabunku 

Dostępny w kilku atrakcyjnych wariantach zakres ochrony obejmuje szkody powstałe w związku kradzieżą, włamaniem i rabunkiem. Ubezpieczenie pokryje również koszty naprawy zniszczonych lub zepsutych zabezpieczeń lokalu tj. alarmy. Ochroną mogą zostać również objęte akty wandalizmu, czyli rozmyślne zdewastowanie lub uszkodzenie mienia, w tym namalowanie graffiti. 

 • Ubezpieczenie utraty zysku 

Ubezpieczenie kierujemy do osób, które już posiadają ubezpieczenie mienia. Jeśli w wyniku objętej zakresem ubezpieczenia szkody konieczne będzie przerwanie prowadzenie ośrodka jeździeckiego, ubezpieczenie pokryje utracony zysk brutto na okres procesu odszkodowawczego. Utrata zysku musi bezpośrednio wynikać ze spadku obrotu bądź wzrostu kosztów działalności, powstałych wskutek trudności lub przerwy działalności, będących konsekwencją szkody w mieniu. 

Ile wynosi suma gwarancyjna i składka dla ubezpieczenia ośrodka jeździeckiego?

Wspólnie ustalimy adekwatną do potrzeb Twojej firmy, ogólną sumę gwarancyjną, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Wysokość składki zależy od rodzaju ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej wybranego wariantu, ewentualnych rozszerzeń oraz innych czynników. 

Jak można dołączyć Ośrodek Jeździecki do akcji „Bezpieczne Jeździectwo”?

„Bezpieczne Jeździectwo” to akcja która promuje Stajnie, Stadniny i Ośrodki Jeździeckie które z odpowiedzialnością i troską podchodzą do pasjonatów jeździectwa. Stajnie dbają o dostępność informacji ubezpieczeniowych dla użytkowników stajni, gości, jeźdźców, pracowników, jak również posiadaczy koni. Chcąc dołączyć do akcji Ośrodki Jeździeckie zgłaszają Stajnie do Lendy (biuro@lendy.pl lub 791 618 000) i w zależności od deklarowanych potrzeb otrzymują bezpłatne materiały do wykorzystania na terenie Ośrodka. 

Pełna lista Ośrodków Jeździeckich które dołączyły do akcji „Bezpieczne Jeździectwo” znajduje się tu -> OŚRODKI JEŹDZIECKIE <-

Nie ma tutaj ochrony, na której szczególnie Ci zależy?

Skontaktuj się z nami — sprawdzimy, jak najlepiej możemy Ci pomóc -> KONTAKT

Pełne listy zdarzeń objętych ubezpieczeniem, możliwych rozszerzeń, a także ograniczeń i wyłączeń dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

–> FORMULARZ DO PRZYGOTOWANIA POLISY UBEZPIECZENIA OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO <–

Zapraszamy  do nas na Facebook i Instagram tam na bieżąco umieszczamy informacje ze świata końskiego. 

Tutaj jest -> UBEZPIECZENIE JEŹDZIECKIE a tutaj jest UBEZPIECZENIE PSA

Z nami śpisz spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

KONTAKT

Adam Sobierajski

KONTAKT

Piotr Śliwiński

Edit Template